Thông báo kết quả bình bầu danh hiệu thi đua năm học 2018-2019

Căn cứ Luật thi đua Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/ 7/2017 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,

Ngày 12/7/2019 Khối thi đua các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức họp bình bầu các Danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 đối với các trường đại học thành viên căn cứ trên các tiêu chí của Khối thi đua.

Theo đó, Trường Đại học Đông Á được Khối thi đua các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bầu chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen năm học 2018-2019 cho những thành tích xuất sắc trong năm.

Từ khóa