Quyết định về việc phân công thực hiện các nội dung tự đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán

Quyết định  về việc phân công thực hiện các nội dung tự đánh giá CTĐT  ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán

Xen Quyết định tại đây