Quyết định về việc ban hành "Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Đông Á"

Văn bản này quy định về tổ chức, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của Trường Đại học Đông Á bao gồm: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban ĐBCLGD, nhiệm vụ ĐBCLGD của các đơn vị, điều kiện thực hiện hoạt động ĐBCLGD.

Văn bản này được áp dụng đối với các đơn vị thuộc Trường Đại học Đông Á.

Xem văn bản tại đây