Quy định về tổ chức quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ quốc dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định về tổ chức quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ quốc dân: 
  1. Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Tại đây)
  2. Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Tại đây
  3. Quyết định 4932/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tại đây
  4. Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT năm 2019 về chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Tại đây
  5. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2018 về hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Tại đây
  6. Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Tại đây
  7. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Tại đây
Từ khóa