Quy định về quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng (dạy và học từ xa, online)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định hướng dẫn về việc quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng (dạy và học từ xa, online), gồm:
1_ Thông tư 12/2016/TT- BGDĐT Quy định Ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Bấm xem Tại đây)
2_ Thông tư 10/2017/TT- BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Bấm xem Tại đây)
3_ Công văn 795/BGDĐT- GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai ứng phó với dịch Covid- 19 (Bấm xem Tại đây)
4_ Công văn 988/BGDĐT- GDĐG ngày 23/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19 (Bấm xem Tại đây)