Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng

STT Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Nội dung trích yếu
1. Văn bản Luật, Nghị định, Nghị quyết
1.1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 01/01/2006 Còn hiệu lực Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2 Nghị quyết CP 14/2005/NQ-CP 02/11/2005 22/11/2005 Còn hiệu lực Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020
1.3 Nghị định của Chính phủ 75/2006/NĐ-CP 02/8/2006 23/08/2006 Còn hiệu lực Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
1.4 Nghị quyết của QH 50/2010/QH12 19/6/2010   Còn hiệu lực Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học
1.5 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12 01/7/2010 16/06/2010 Không còn phù hợp Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.6 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP 11/5/2011 01/07/2011 Còn hiệu lực Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
1.7 QĐ của Thủ tướng 711/2012/QĐ-TTg 13/6/2012 13/06/2012 Còn hiệu lực Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
1.8 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.9 Nghị định CP  138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 10/12/2013 Còn hiệu lực Trích yếu Điều 26, vi phạm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.10 QĐ của Thủ tướng 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 30/01/2015 Còn hiệu lực Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
1.11 Nghị định CP  73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 25/10/2015 Còn hiệu lực Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
1.12 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
1.13 Luật 34/2018/QH14 19/11/2018 01/07/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
1.14 QĐ của Thủ tướng 69/QĐ/TTg 15/01/2019 15/01/2019   Phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2.2 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 28/06/2013 Còn hiệu lực Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
4.1 Quyết định 65/2007/QĐ- BGDĐT 01/11/2007 01/12/2007 Hết hiệu lực: 04/07/2017 Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
4.2 Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT 24/12/2007 14/01/2008 Hết hiệu lực: 15/02/2013 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
4.3 Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT 05/8/2008 02/09/2008 Còn hiệu lực Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
4.4 Quyết định 4138/2010/QĐ-BGDĐT 20/9/2010 20/09/2010 Còn hiệu lực Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020
4.5 Thông tư 37/2012/TT- BGDĐT 30/10/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 65/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 66/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 67/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007
4.6 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.7 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 09/5/2013   Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.8 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013   Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4.9 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 3/5/2013   Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4.10 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013   Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4.11 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 08/10/2013   Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
4.12 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.13 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.14 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.15 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 29/8/2014   Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
4.16 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
4.17 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 03/8/2016   Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
4.18 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 04/07/2017 Còn hiệu lực Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
4.19 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 24/07/2017 Còn hiệu lực Quy định tiêu, chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4.20 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
4.21 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
4.22 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
4.23 Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019   Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD
5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
5.1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 13/01/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
5.2 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 24/12/2007 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
5.3 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/6/2011 25/07/2011 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
5.4 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 01/02/2013 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
5.5 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014 18/11/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
5.6 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 29/04/2016 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5.7 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
5.8 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5.9 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
5.10 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
5.11 Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019   Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
6. Công văn, hướng dẫn, thông báo về công tác đảm bảo chất lượng
6.1 Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 03/03/2015   Công văn v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
6.2 Công văn 585/KTKĐCLGD-KĐĐH 05/4/2016 05/4/2016   Triển khai công tác ĐBCL&KĐCl GD 2016
6.3 Thông báo 702/TB-BGDĐT 22/9/2016 22/9/2016   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về phương án triển khai công tác KĐCLGDDH
6.4 Công văn 4756/BGDĐT- KTKĐCLGD 26/09/2016 26/09/2016   Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016-2017
6.5 Thông báo 816/TB-BGDĐT 08/11/2016 08/11/2016   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về  công tác KĐCLGDDH
6.6 Thông báo 29/TB- BGDĐT 17/01/2017 17/01/2017   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng GD ĐH (Đà Nẵng)
6.7 Công văn 89/KTKĐCLGD-KĐĐH 06/2/2017 06/2/2017   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo KH triển khai công tác KĐCLGD năm 2017
6.8 Thông báo 70/TB-BGDĐT 06/2/2017 06/2/2017   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 21/1/2017 về  công khai điều kiện đảm bảo chất lượng GDĐH
6.9 Công văn 165/BGDĐT-GDĐH 18/01/2017 18/01/2017   Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình hoạt động các trường ĐH ngoài công lập
6.10 Kế hoạch 118/KH- BGDĐT 23/2/2017 23/2/2017   Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở GDDH, CD, TCSP 2017 (23.02.2017)
6.11 Công văn 361/KTKĐCLGD-KDĐH 29/3/2017 29/3/2017   Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017
6.12 Công văn 542/QLCL-KĐCLGD 23/3/2018 23/3/2018   Về việc báo cáo các điều kiện ĐBCL trước kỳ thi tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
6.13 Công văn 2274/BGDDT-QLCL  28/5/2019 28/5/2019   Đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH,CĐSP, TCSP