Chiến lược số 47/CL-ĐHĐA ngày 01/8/2018 về Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Đông Á, giai đoạn 2018 - 2023 và tầm nhìn đến năm 2030