Cập nhật mới nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Ngày 30/12/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, đối với trường đại học đang hoạt động nhưng chưa thực hiện quy định của pháp luật về thành lập hội đồng trường, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thành lập hội đồng trường.

Thứ hai, Nghị định hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, công nhận hiệu trưởng của trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận tại Điều 8.

Thứ ba, Điều 13 Nghị định quy định chi tiết quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học.

Thứ tư, yêu cầu thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung:

- Sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học;

- Các quy chế, quy định nội bộ;

- Danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác;

- Kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học;

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo;

- Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp;

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm;

- Chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học;
- Chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật;

Vui lòng xem chi tiết Nghị định tại đây.