Bộ GDĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Đây là nội dung chính của Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/11/2019 liên quan đến việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Điều 1 Thông tư nêu rõ, bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT (Quyết định 30) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, từ 15/01/2020, các quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; hồ sơ, thủ tục đăng ký dự kiểm tra; nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ cũng như xếp loại kết quả kiểm tra… nêu tại Quyết định 30 sẽ không còn được áp dụng.

Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp theo Quyết định này vẫn có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc.

Như vậy, cán bộ giảng viên và sinh viên cần lưu ý cập nhật kịp thời nhu cầu của xã hội, lựa chọn các chứng chỉ anh ngữ quốc tế như TOEIC, TOEFL hay IELTS khi có nhu cầu bồi dưỡng, luyện thi ngoại ngữ thay vì các chứng chỉ A, B, C như trước đây.