PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THANH TRA GIÁO DỤC - PHÁP CHẾ

 

1. Chức năng

 • Tổ chức thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.
 • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Nhà trường nhằm bảo đảm tính kỉ cương, kỉ luật của Nhà trường.
 • Thực hiện công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
 • Lập hồ sơ minh chứng báo cáo Cục khảo thí và KĐCLGD – Bộ GD&ĐT.
 • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết với các trường đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho GVCBNV của Nhà trường.

2.2.  Công tác Thanh tra

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Nhà trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra của Nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.
 • Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường.
 • Thẩm tra, xác minh và tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của GVCB, SV trong Trường liên quan đến hoạt động của Nhà trường theo quy định.
 • Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra theo quy định hiện hành.
 • Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị theo chỉ đạo và các kết luận cuộc họp của BGH.
 • Ngoài những nhiệm vụ trên có thể thực hiện thêm một số nhiệm vụ do BGH giao theo quy định của pháp luật.

2.3. Công tác pháp chế

 • Tư vấn cho BGH về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của GVCBNV và SV.
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị chức năng soạn thảo trước khi trình BGH.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho GVCBNV các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với BGH và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

2.4. Công tác thi đua, khen thưởng

 • Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.
 • Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.